p.č. číslo druhu odpadu názov druhu odpadu kat.

Odpady z papiera

1. 15 01 01 obaly z papiera a lepenky ,                                             neberieme o
2. 19 12 01 papier a lepenka                                                               neberieme o
3. 19 12 02 papier a lepenka                                                               neberieme o
4. 20 01 Ol papiera a lepenka                                                             neberieme o

Odpady z kovu

5. 15 01 04 obaly z kovu o
6. 16 01 17 železné kovy o
7. 16 01 18 neželezné kovy o
8. 17 04 01 med‘, bronz, mosadz o
9. 17 04 02 hliník o
10. 17 04 03 olovo o
11. 17 04 04 zinok o
12. 17 04 05 železo a ocel‘ o
13. 17 04 06 cín o
14. 17 04 07 zmiešané kovy o
15. 17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 IO o
16. 19 10 01 odpad zo železa a z ocele o
17. 19 10 02 od ad z neželezných kovov o
18. 19 12 03 neželezné kovy o
19. 20 01 40 kovy o

Opotrebované batérie a akumulátory

20. 16 06 01 olovené batérie  N
21. 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 OI, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie  N

Elektroodpady

22. 16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhl’ovodíky, HCFC, HFC  N
23. 16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12  N
24. 16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 o
25. 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahu•úci ortut‘  N
26. 20 01 23 vyradené zariadenia obsahu’úce chlórfluórované uhl’ovodík  N
27. 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 Ol 21 a 20 Ol 23, obsahujúce nebezpečné časti  N
28. 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 Ol 21 , 20 01 23 a 2001 35 o